Stundenplan für av.avba.v - Aviation Basics von 03.10.2022 - 08.10.2022