Stundenplan für av19b-4 von 11.11.2019 - 16.11.2019

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
AV.PM1.PDiv.TP 208
XXI.PROG1.VSpioTH 553
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
XXM3.LA1.VLanyTB 434
XXM1.AN1.VZghtTB 532
AV.AVLAW.VXmolTL 201
XXM3.LA1.VLanyTB 434
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
XXK.COM1.VDiv.TH 368
XXP2.PHY1.VDiv.TP 406
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
XXM1.AN1.PZghtTB 532
AV.AVLAW.PXmolTB 630
AV.AVBA.VDiv.TP 406
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
XXI.PROG1.PSpioTH 553
XXP2.PHY1.PHotoTP 208
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50