Stundenplan für tb 532 von 11.11.2019 - 16.11.2019

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
t.BV-VDiv.Div.
t.STDM-VRkstDiv.
AV.AVLAW.PXmolDiv.
t.WCOM1-VRumcDiv.
XXM1.AN1.VGebaDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
t.EL3-VHhrtST18b
t.STDM-PRkstDiv.
XXM1.AN1.VZghtDiv.
IT.PROG1.VToffDiv.
XXM1.AN1.PGebaDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
t.OEBI-VDiv.Div.
XXM1.AN1.PGebaIT19ta_WIN-4
12:50 - 13:35
t.SISY1-VRumcDiv.
t.EL3-VNusmDiv.
14:00 - 14:45
t.SWEN2-PBamcDiv.
XXM1.AN1.PZghtDiv.
t.HANA-VHatsDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
t.SWEN2-PBamcIT17ta_WIN
XXM1.AN1.PZghtDiv.
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50