Stundenplan für ts o1.19 von 25.10.2021 - 30.10.2021

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XX.DB.VbramDiv.
XXK.COM1.VurakDiv.
IT.PM1.PDiv.Div.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
IT.INCO.VstetDiv.
ITM.DM.VflumDiv.
XXI.INF1.VregeDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
WVK.PMAG.VKeljDiv.
XXK.COM1.VdenaDiv.
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
XX.DB.PbramDiv.
ITM.DM.VflumDiv.
XXI.INF1.PregeDiv.
IT.MLDM.PsageDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
XX.DB.PbramDiv.
XXI.INF1.PregeST21t-3
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50