Stundenplan für ts o2.08 von 15.04.2024 - 20.04.2024

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XXK.DTWS.VDiv.Div.
WI.STDM-EN.VfretDiv.
XXM6.AS2.VwelaDiv.
XXM6.AS2.VhaldDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
ET.EK2.VloelDiv.
AV.SYSENG-EN.VDiv.Div.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
XXK.WING.VfengDiv.
XXK.DTWS.VDiv.Div.
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
IT.ITS.VgueuDiv.
AV.SYSENG-EN.PsteoDiv.
WV.WCOM2.VsarpDiv.
AV.POF-EN.PDiv.Div.
XX.FTH1.VwebmDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
IT.ITS.PgueuDiv.
AV.SYSENG-EN.PsteoDiv.
AV.POF-EN.PDiv.Div.
XXI.TOOLS.VmoraDiv.
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50