Stundenplan für ts o3.12 von 15.04.2024 - 20.04.2024

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XXI.PROG2.VstmeDiv.
XXM6.AS2.VkleuDiv.
MT.ETEC.VputzDiv.
XX.EL2.VnusmDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
IT.ITS.VtraaDiv.
MT.ME4.VfaadDiv.
XXM1.AN2.PgebaDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
AV.BADM-EN.PhuaoDiv.
XXM1.AN2.PgebaDiv.
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
IT.ITS.PtraaDiv.
XXI.PROG2.PstmeDiv.
AV.BADM-EN.PhuaoDiv.
AV.SYSENG-EN.PsteoDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
IT.ITS.PtraaDiv.
XXI.PROG2.PstmeDiv.
AV.BADM-EN.PhuaoDiv.
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50