Stundenplan für zl o3.06 von 23.11.2020 - 28.11.2020

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XX.DB.VAebdDiv.
IT.WBE.VSeeiDiv.
t.NMIT2-VKnaaDiv.
08:50 - 09:35
zWB.DAS.PLWBXX.WB_ZH
zWB.DAS.PLWBXX.WB_ZH
10:00 - 10:45
XX.CT1.VKocbDiv.
ITM.HM1.VDeloDiv.
XXM7.STS.VLrkaDiv.
t.NMIT2-GKnaaDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
XXK.COM3.VJausDiv.
XXK.COM3.VPezeDiv.
t.KI1.P_ZHScikDiv.
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
IT.PROG1.VBlesDiv.
IT.PM3.PDiv.Div.
t.KI1.V_ZHScikDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
IT.PROG1.PBlesDiv.
t.KI1.P_ZHScikDiv.
16:50 - 17:35
XXM7.STS.VFaziDiv.
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
XXM7.STS.PFaziDiv.
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
XXM7.STS.PFaziDiv.
21:05 - 21:50